کی از مواردی که باعث جذابیت آقایان می شود، داشتن ریش و سبیل است که باعث افزایش اعتماد به نفس در آنان نیز خواهد شد، اما در بعضی مواقع رشد ریش و سبیل در مردان به کندی رخ می دهد. این پیامد می تواند براساس برخی عوامل محیطی و ژنتیکی باشد که آنان را از داشتن ریش و سبیل بی بهره می کند  بله باید بگوییم به همین دلیل این عارضه و عدم رشد مناسب ریش، باعث هدایت بسیاری از افراد به سوی کلینیک های زیبایی و دکتر پوست جهت کاشت می شود.

  • وادثی از جمله ضربه، سوختگی، بریدگی
  • انجام برخی از جراحی ها
  • سوختگی و زخم
  • ضربه و آسیب
  • نداشتن هورمون آندروژن مردانه
  • عوامل ارثی و مادرزادی
  • جای زخم و اسکار
  • عدم داشتن فولیکول های کافی برای رشد مو به صورت مادرزادی
  • وجود بیماری هایی که منجر به کمبود هورمون مردانه می شود و در نهایت ریزش مو در ریش و سبیل را دارد.